Gündəm, Siyasət, Cəmiyyət, Ölkə
14 aprel 2022
1105

Heydər Əliyev və Azərbaycanda İqtisadiyyatında rolu

Heydər Əliyev və Azərbaycanda İqtisadiyyatında rolu
Heydər Əliyev dahi şəxsiyyətdir, böyük liderdir, uzaqgörən, cəsarətli siyasi xadimdir. O, bütün dövrlərdə Azərbaycan xalqına sədaqətlə xidmət edirdi, xalq üçün yaşayırdı, yaradırdı. Heydər Əliyev Azərbaycana iki dəfə rəhbərlik etmişdir. Hər iki dəfə Azərbaycanı tənəzzüldən, böhrandan çıxarıb inkişaf yoluna qoymuşdur. Bu, onu göstərir ki, ictimai-siyasi quruluşdan asılı olmayaraq, Heydər Əliyev həmişə ən düzgün siyasət aparmış, Azərbaycan xalqının maraqlarını müdafiə və təmin etmişdir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
________________________________________
Ümummilli lider, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, dünya şöhrətli siyasət və dövlət xadimi Heydər Əliyevin şəxsiyyətinə bəslənən ümumxalq sevgisi, xatirəsinə olan sonsuz ehtiram çoxminillik tariximizin heç bir dövründə heç bir dövlət rəhbərinə nəsib olmamışdır. Ulu öndər Heydər Əliyevi xalqımızın qəlbində bu qədər ucalığa yüksəldən, müqəddəsləşdirən isə onun Azərbaycana olan böyük sevgisi olmuşdur. Azərbaycanın müdrik və qüdrətli oğlu bütün şüurlu həyatını Vətəninin tərəqqisinə, xalqımızın xoş günlərə qovuşmasına həsr etmiş və gərgin mübarizələr nəticəsində, böyük çətinliklər bahasına bu istəyinə çatmışdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyev həm sovet dönəmində, həm də müstəqillik illərində bu istəyinə çatmağın başlıca təminatı olaraq iqtisadiyyatın inkişafına böyük önəm vermişdir. Siyasi liderlik bacarığına, idarəçilik təcrübəsinə mükəmməl yiyələnmiş ulu öndər həmişə belə hesab edirdi ki, iqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir və istənilən müstəqilliyin əsasında iqtisadiyyat durur. Heydər Əliyev həm sovet dövründə, həm də müstəqillik illərində Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı üçün tarixi xidmətlər göstərmişdir.
Sovet zamanında ittifaqa daxil olan respublikaların rəhbərləri bir qayda olaraq mərkəzdən müəyyən edilən qaydalar əsasında fəaliyyət göstərirdilər. Hər bir mühüm məsələ SSRİ dövlətinin nəzarətində idi. Lider kimi fəaliyyət göstərmək üçün çoxlu məhdudiyyətlər var idi. 1969-cu ildə Azərbaycanın rəhbəri seçilən Heydər Əliyev də bütün bu məhdudiyyətlərlə, çətinliklərlə üzləşməli olmuşdu. Üstəlik, respublika iqtisadiyyatında, sözün əsl mənasında, ağır vəziyyət yaranmışdı: bütün əsas sosial-iqtisadi göstəricilərə görə Azərbaycan ittifaqda axırıncı yeri tuturdu.
Heydər Əliyev, ilk növbədə, iqtisadiyyatda yaranmış ağır vəziyyətin, onu doğuran səbəblərin sistemli təhlilini apardı, risklər edərək bir sıra təşkilati tədbirlər həyata keçirdi. İttifaq hökuməti qarşısında respublikanın gələcək iqtisadi həyatı ilə bağlı məsələlər qaldırdı və qısa vaxt ərzində sovet hökumətinin Azərbaycan Respublikasının inkişafına dair xüsusi qərarlarının qəbul edilməsinə nail oldu. Milli gəlir, sənaye, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında 60-cı illərdəki gerilik aradan qaldırıldı, yeni keyfiyyətli inkişafın fundamental əsaslarının möhkəmləndirilməsi üçün xeyli iş görüldü.
Heydər Əliyev qəti qərara gəlmişdi ki, respublika iqtisadiyyatının uzaq gələcəyə yönələn inkişafı elmi-texniki tərəqqini müəyyən edən sahələrin daha üstün inkişafından çox asılı olacaq. Bu strateji xətti həyata keçirmək üçün Heydər Əliyev titanik fəaliyyət göstərdi, ciddi maneələrin aradan qaldırılmasına nail oldu. 1976-cı ildə Sov.İKP MK və SSRİ Nazirlər Soveti Azərbaycanda sənayenin təkmilləşməsinə dair çox mühüm sənəd qəbul etdi. Heydər Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi ilə Azərbaycan sənayesinin inkişafı tarixində mühüm rol oynayan bu proqramın uğurla reallaşması üçün böyük təşkilati iş aparıldı. Nəticədə, sənayenin vacib proporsiyaları xeyli yaxşılaşdı, yeni tipli müəssisələr, istehsal sahələri istifadəyə verildi, on minlərlə yeni iş yeri yaradıldı. Sənayenin ixrac potensialı xeyli artdı, istehsalın mədəni-texniki səviyyəsi yüksəldi.
1976--1980-ci illərdə Azərbaycan sənayedə məhsul istehsalının artımına görə SSRİ-də birinci yerə çıxdı. Sənayenin strukturunda maşınqayırma və metal emalı sənayesinin payı 1965-ci ildəki 10 faizdən 16,3 faizə qalxdı. Elmi-texniki tərəqqini müəyyən edən sənaye sahələrində istehsalın həcmi əvvəlki onillikdəki səviyyəyə nisbətən 2,4 dəfə artdı. 1970-ci illər Azərbaycan tarixinə, sözün əsl mənasında, sənayenin intibah dövrü kimi daxil oldu.
XX əsrin əvvəllərində, istərsə də sovet hakimiyyəti dövründə Azərbaycan iqtisadiyyatında əsas rolu neft sənayesi oynayırdı. Heydər Əliyev iqtisadiyyatın maddi-texniki bazasında yaranmış geriliyin aradan qaldırılması, qeyri-neft sahələrinin üstün inkişafının təmin edilməsi üçün əsaslandırılmış təkliflər hazırladı. 1971–1975-ci illərdə respublika iqtisadiyyatına əvvəlki 5 ildəkindən 30 faiz çox vəsait qoyuldu, 64 iri sənaye müəssisəsi istifadəyə verildi.
Heydər Əliyevin Azərbaycan iqtisadiyyatını inkişaf etdirməklə bağlı müəyyən etdiyi strategiyada aqrar sektor xüsusi yer tuturdu. 1960-cı illərdə Azərbaycan kəndində əhalinin yarısı yaşayırdı, kənd təsərrüfatında istehsal olunan milli gəlir də böyük çəkiyə malik idi. 1971-1975-ci illərdə kənd təsərrüfatında da əvvəlki 5 ilə nisbətən məhsul istehsalı 34 faiz artdı, bir sıra vacib sahələrdə yüksək göstəricilərin əldə edilməsinin möhkəm təməli yarandı. 1976--1980-ci illərdə Azərbaycan kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun artımına görə ittifaqda birinci yerə çıxdı.
1970-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı ilə bağlı göstəriciləri tarixi inkişafın ayrı-ayrı dövrləri ilə müqayisə etdikdə, birmənalı olaraq bu nəticəni çıxarmaq olar: Azərbaycanın 1969--1985-ci illəri əhatə edən dövründə iqtisadiyyatda yüksək artım sürəti təmin edilmiş, onun keyfiyyət göstəriciləri əsaslı surətdə yaxşılaşmışdır. Bütün bunlar isə müstəqil Azərbaycanın iqtisadi bazasının formalaşması və inkişafında müstəsna rol oynamışdır.
Ulu öndər Heydər Əliyevin böyük Vətən sevgisi, xalq məhəbbəti onu Azərbaycanın xilası üçün qorudu. 1993-cü ilin may-iyununda dövlət müstəqilliyinin ilk addımlarını atan Azərbaycanda hakimiyyət böhranının son dərəcə kəskinləşməsi ilə ölkədə vətəndaş müharibəsi və suverenliyin itirilməsi təhlükəsi yarandıqda xalqımız mövcud hakimiyyətin dəyişməsini təkidlə tələb etməklə, taleyini qəti surətdə ümummilli lider Heydər Əliyevə etibar etdi.
Zəngin dövlətçilik təcrübəsi olan Heydər Əliyev Azərbaycanda yenidən böyük siyasətə qayıtdı, respublikanı ağır fəlakətdən qurtarmaq üçün ölkənin tarixi-iqtisadi xüsusiyyətlərinə, geopolitik şəraitinə, xalqın mentalitetinə, milli mənafelərinə uyğun inkişaf strategiyası hazırladı. Heydər Əliyev müstəqilliyini yeni bərpa edən dövlətimizi dünyaya tanıtmaq üçün sistemli şəkildə çalışdı. Müstəqil Azərbaycanın qanunvericilik sistemi də möhkəmləndirildi, yeni iqtisadi strukturlar yaradıldı. Bu sistemin yaradılması, qanunların qəbul edilməsi, ictimai-siyasi sabitliyin formalaşdırılması Azərbaycanın inkişaf imkanlarını köklü şəkildə dəyişdirdi.
İllər keçəndən sonra düşünürük ki, əgər ötən əsrin 70–80-ci illərində ulu öndərin mükəmməl rəhbərliyi, müstəsna səyləri ilə yaradılmış elmi-texniki istehsal potensialı olmasaydı, müstəqil Azərbaycan o zaman çoxlu çətinliklər, problemlərlə üzləşə bilərdi.
Ulu öndər düşünülmüş və əsaslandırılmış sistemli tədbirlər həyata keçirdi, beynəlxalq təşkilatlar və inkişaf etmiş ölkələrlə əməkdaşlığın formalaşmasını, iqtisadi islahatların aparılmasını prioritet vəzifələr kimi müəyyən etdi. Müstəqil dövlətin inkişaf strategiyasında dövlət quruculuğu, sivil demokratik cəmiyyətin, yeni iqtisadi sistemin hüquqi bazasının formalaşması prosesi beynəlxalq hüquq normaları, qarşılıqlı əməkdaşlıq prinsipləri ilə əlaqələndirildi. Respublikada iqtisadi inkişaf, investisiya mühitinin yaxşılaşması istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirildi.
Bu gün biz böyük qürur hissi ilə deyə bilərik ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin yeni iqtisadi sisteminin yaradılması da Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bu elə bir iqtisadi sistemdir ki, o, respublikamızın perspektiv inkişaf, xalqın yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsi imkanlarını reallaşdırmaq üçün güclü zəmin yaratmağa qadirdir. Müstəsna təşkilatçılıq qabiliyyətinə, zəngin idarəçilik təcrübəsinə, dərin analitik təfəkkürə malik olan Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycanın inkişaf strategiyası barədə baxışları fundamental xarakter daşıyır. Bu konseptual baxışlar Azərbaycan reallığına, onun malik olduğu imkanların sistemli təhlilinə, qloballaşan dünyada gedən proseslərin milli maraqlar baxımından qiymətləndirilməsinə əsaslanır.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin Prezidenti olaraq Heydər Əliyev xarici iqtisadi siyasətlə bağlı strategiyasını çox çətin bir şəraitdə formalaşdırdı. Müstəqilliyin ilk illərində respublikada yaranmış ağır şərait, ictimai-siyasi sahədə qeyri-sabitlik müstəqil Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə imicini çox aşağı salmışdı. Heç bir dövlət Azərbaycana investisiya baxımından əlverişli bir region kimi baxmırdı. Respublika isə xariclə iqtisadi əməkdaşlığa böyük ehtiyac hiss edirdi. Heydər Əliyevin tövsiyyəsi ilə beynəlxalq əməkdaşlığın yeni prinsiplər əsasında inkişafını formalaşdırmaq üçün bir sıra qanunlarda dəyişiklik edildi. Xarici ticarətin liberallaşdırılması istiqamətində cəsarətli addımlar atıldı.
Bütün bu mərhələlərdə ulu öndər milli maraqları ön plana çəkdi. Xarici şirkətlərin, demək olar ki, hamısı gözləyirdi ki, Heydər Əliyev tez bir zamanda ondan əvvəl hazırlanmış neft kontraktlarını imzalayacaq. Amma dövlət başçısı bunu etmədi və çıxışlarının birində bunu vurğuladı ki, biz milli mənafelərimizin ziddinə gedə bilmərik, təklif edilən şərtlər respublikanın maraqlarına cavab vermir. Bundan sonra dərin araşdırmalar aparıldı, müqayisəli təhlillər edildi, müstəqil ekspertlərin fikirləri açıqlandı.
Göründüyü kimi, müstəqillik şəraitində də Heydər Əliyev xarici iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərində milli maraqları ön plana çəkməyi inkişaf strategiyasının vacib prinsipi kimi qiymətləndirirdi. Müstəqil dövlətin rəhbərini idxal və ixracın nisbətində ilk illərdə yaranmış mənfi saldo narahat edirdi. Bu gün isə nisbət ixracın xeyrinə dəyişib. Hələlik bu nisbət-saldo obyektiv olaraq neft faktoru hesabınadır. Amma qeyri-neft sektorunun üstün inkişaf etdirilməsi ilə bağlı müəyyən edilən strateji inkişaf xətti ixracın strukturunun daha da təkmilləşməsini təmin edəcəkdir. Heydər Əliyev açıq iqtisadiyyatın, bazar iqtisadiyyatının prinsiplərinin nəinki tərəfdarı, həm də fəal təbliğatçısı idi.
Heydər Əliyev ağır vəziyyətdə olan Azərbaycan iqtisadiyyatını dirçəltmək, bütünlükdə dövlətimizin müstəqilliyinin qorunmasını təmin etmək üçün düşünülmüş strategiya seçdi və bu strategiyada neft faktoruna üstünlük verdi. Bu, yeganə çıxış yolu idi. Qeyd edək ki, son 15–20 ildə dünyada və Azərbaycanda siyasi və iqtisadi mübarizələrin kəskinliyi, Xəzər nefti uğrunda dünyadakı hökmran güclərin diplomatik savaşı bəzən elə bir böhran vəziyyətinə gətirib çıxarırdı ki, sanki, hər an bir partlayış qopacağı təhlükəsi yaranırdı.
Xəzər nefti üçün güclü dövlətlərin siyasi və iqtisadi maraqlarının toqquşması nəticəsində Azərbaycanın gələcəyinə və mənafeyinə zidd olan planların zərərsizləşdirilməsində Heydər Əliyevin müstəsna rolu oldu. Azərbaycan xalqı yaxşı bilir ki, Heydər Əliyevin neft siyasətinin həyata keçirilməsinə nə qədər güclü təzyiqlər, maneələr edildi. Amma dövlətimizin başçısı millətimizin və ölkəmizin taleyi, tərəqqisi üçün çox vacib olan prinsipial mövqeyindən dönmədi və 1994-cü ildə Azərbaycan Respublikası dünyanın böyük neft şirkətləri ilə “Əsrin müqaviləsi”ni imzaladı. Bu, müstəqil Azərbaycan dövlətinin, onun ¬Prezidentinin tarixi uğuru idi.
Bu, eyni zamanda, Azərbaycanın dünya inteqrasiyasında fəal iştirakı üçün əlverişli imkanların yaradılması demək idi. Biz hamımız bunu dərk etməliyik ki, neft faktoru qlobal bir məsələdir. XX əsrdə dünyada baş verən böyük konfliktlərin, müharibələrin əsas səbəblərindən biri neft sərvətlərinə yiyələnmək olmuşdur. Heydər Əliyev sübut etdi ki, Azərbaycan suveren dövlət kimi öz təbii sərvətlərinin sahibidir və tarixin ona verdiyi bu şansdan xalqının mənafeyi naminə uğurla istifadə edilməlidir. Müstəqil Azərbaycanın neft strategiyası dünya təcrübəsini nəzərə aldı. Məlumdur ki, neftlə zəngin olan ölkələrin bir çoxu yoxsulluq, səfalət içində yaşayır. Bu ölkələrin təcrübəsindən məlum olur ki, onların milli mənafelərə cavab verən inkişaf strategiyası olmayıb, ictimai-siyasi sabitlik təmin edilməyib, demokratik institutlar yaradılmayıb, neft gəlirlərindən daxil olan külli miqdarda vəsaitlərdən istifadənin şəffaflığı təmin edilməyib. Neft faktoru hələ uzun bir müddət ərzində bütünlükdə respublika iqtisadiyyatının inkişafı üçün çox mühüm rol oynayacaqdır. Bu, həmçinin, onunla əlaqədar olacaqdır ki, neft satışından əldə edilən gəlirlərdən digər strateji inkişaf proqramlarının reallaşdırılması üçün istifadə ediləcəkdir.
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Heydər Əliyev qəti əmin oldu ki, kənddə torpaq münasibətlərini radikal şəkildə dəyişdirmədən, kəndlini torpağın sahibi etmədən əhalinin güzəranını yaxşılaşdırmaq, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək mümkün olmayacaqdır. Bu tarixi missiyanı yerinə yetirmək üçün Heydər Əliyev dünya təcrübəsini dərindən təhlil etdi, yerli xüsusiyyətləri, əhalinin mentalitetini, yaranmış vəziyyəti sistemli təhlil etdi, bir-birini tamamlayan qanunları imzaladı, normativ baza yaratdı, informasiya təminatını gücləndirdi.
Bütün bunlar respublikada torpaq islahatlarının uğurla, sosial sarsıntılar olmadan həyata keçirilməsini təmin etdi. Ötən illərdə əldə edilən nəticələr böyük inkişaf imkanlarından xəbər verir. İndi kənddə islahatların yeni məsul mərhələsi davam etdirilir ki, bu istiqamətdə də görüləsi işlər dövlət başçısı İlham Əliyev tərəfindən ciddi nəzarətə götürülüb. Çünki kəndə qayğı Azərbaycanın gələcəyinə qayğıdır.
Heydər Əliyev zəngin dövlətçilik təcrübəsinə malik olan ölkə başçısı kimi dövlət və iqtisadiyyatın münasibətlərində optimallığı müəyyənləşdirməyə çalışırdı. O, sosial problemlərin, elm, təhsil, ekologiya, qlobal struktur və inkişaf problemlərinin həllində dövlətin imkanlarından, köməyindən (söhbət təkcə maliyyə yardımından getmir) səmərəli istifadə etməyi, iqtisadi orqanların məsuliyyətinin artmasını həmişə diqqət mərkəzində saxlayırdı. Böyük rəhbər daim çalışırdı ki, bank-maliyyə qurumları daha səmərəli fəaliyyət göstərsinlər, ölkənin milli maraqlarını daha güclü surətdə qorusunlar. Heydər Əliyev beynəlxalq maliyyə qurumları ilə əməkdaşlığa xüsusi diqqət verirdi. Bu əməkdaşlıqda da milli maraqları əsas tuturdu və sevinirdi ki, ölkənin maliyyə imkanları ildən-ilə artır, borc almağa ehtiyac azalır, büdcə sisteminin göstəricilərində müsbət meyillər güclənir.
Unudulmaz rəhbərimiz Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında dahiyanə xidmətlərindən biri də qədim İpək yolu nəqliyyat dəhlizində respublikamızın aktiv iştirakını təmin etmək oldu. Çünki bu yolun fəaliyyəti respublikamızın sosial-iqtisadi dirçəlişinə böyük təsir göstərəcəkdi. Böyük İpək yolunun bərpası və orada Azərbaycanın aktiv iştirakı qlobal əhatə dairəsi, miqyası, əsrlərboyu faydası çox böyük olan bir məsələ idi ki, onun da həllində Heydər Əliyev müstəsna rol oynadı.
Aparılan araşdırmalar sübut edir ki, yeni İpək yolu Azərbaycan üçün daimi kapitaldır, davamlı iqtisadi inkişaf amilidir, önəmli gəlir mənbəyidir, siyasi sabitlik mənbəyidir. Eyni zamanda, unutmamalıyıq ki, nəqliyyat dəhlizlərinə yiyələnmək, bu mümkün olmadıqda isə alternativ yollar axtarmaq istiqamətində dünyada, elə bizim regionda gedən böyük mübarizələrdə ayıq-sayıq olmalıyıq. Bunu ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1998-ci ildə keçirilmiş Bakı sammitində qarşıya qoyduğu önəmli vəzifələrin həyata keçirilməsi zərurəti tələb edir.
Türk dünyasının iftixarına çevrilmiş Heydər Əliyev qardaş ölkələrin və toplumların daha sürətlə inkişafını da arzulayırdı və Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft boru kəmərinin də bu baxımdan tarixi rolunu xüsusi vurğulayırdı. O, dəfələrlə qeyd edirdi ki, Azərbaycanın türk dünyası ölkələri ilə iqtisadi sahədə əməkdaşlığı daha da inkişaf etməlidir, investorlar hər iki ölkənin milli maraqlarına cavab verən layihələr həyata keçirməlidirlər. Onun Türkiyənin dövlət, hökumət rəhbərləri ilə səmimi dostluğu türk dünyası ölkələrinin birliyinə xidmət edirdi.
Bu gün Azərbaycan dövləti alternativ neft-qaz ixracı ilə bağlı kəmərlərə və digər beynəlxalq nəqliyyat marşrutlarına malikdir. Bu isə ölkəmizin müstəqilliyinin qorunması, onun iqtisadi təhlükəsizliyi üçün çox güclü amil deməkdir. Azərbaycan dövlətinin müəyyən etdiyi inkişaf strategiyasında prinsipial məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, neft məqsəd yox, vasitədir. Odur ki, qeyri-neft sektorunun daha sürətli inkişafı iqtisadi siyasətin prioritet istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edilmişdir və bu da öz müsbət nəticələrini verir.
Azərbaycan dövləti yaxın və uzaq gələcək üçün iqtisadi inkişaf strategiyasında aqrar sektorun daha davamlı inkişafını nəzərdə tutub. Azərbaycan qlobal dünya böhranı dövründə səylərini ölkədə maliyyə sabitliyinin qorunmasına yönəldib.
Heydər Əliyevin fərmanı ilə 2002-ci ildə təsdiq edilən kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı dövlət proqramı ölkədə sahibkarlığın inkişafına böyük təkan verdi. Son illərdə bu işlər daha sürətlə davam etdirilir. Prezident İlham Əliyev tərəfindən təsdiq edilən dövlət proqramlarında müəyyənləşdirilmiş istiqamətlər: ölkədə sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılması, regionlarda sahibkarlığın maliyyə təminatının artırılması, istehsal resursları və kadr potensialı haqqında məlumat bazasının yaradılması, infrastrukturun inkişaf etdirilməsi, dövlət-özəl sektor münasibətlərinin inkişafı, sahibkarların hüquqlarının müdafiəsi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi və sahibkarlara texniki yardımın genişləndirilməsi üzrə işlər uğurla davam etdirilir.
Ümummilli liderin ən layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin adı ilə bağlı davamlı regional inkişaf proqramlarının qəbul edilməsi və uğurla gerçəkləşdirilməsi isə ölkə iqtisadiyyatının tarazlı inkişafının təmin olunması və neft amilindən asılılığın azaldılması, regionlar arasında sosial-iqtisadi inkişafa görə yaranmış uyğunsuzluqların, səmərəsiz miqrasiya proseslərinin xeyli dərəcədə yumşaldılması, regionların malik olduğu resurslardan səmərəli istifadə olunması, mövcud yerli istehsal müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpası və gücləndirilməsi, yeni iş yerlərinin yaradılması, regionların istehsal, sosial infrastrukturunun müasir tələblər səviyyəsində qurulması ilə nəticələnir.
Heydər Əliyev liderliyinin gücü onda idi ki, o, bütün işlərə yüksək tələbkarlıqla yanaşırdı. Onun bu keyfiyyəti əsl səfərbərlik faktoruna çevrilmişdi. O, daim təhlil aparırdı, müqayisəli araşdırmalara üstünlük verirdi, islahatların gedişi prosesində meydana çıxan problemlərin həlli üçün zəruri tələblərin həyata keçirilməsini hökumətdən tələb edirdi. Açığını deyək ki, bir sıra idarəetmə strukturları bu tələblə ayaqlaşa bilmirdilər. O, muvafiq strukturların rəhbərlərindən tələb edirdi ki, xidməti vəzifələrinin məsuliyyətini tam dərk etsinlər, dövlətin vəsaitlərindən səmərəli istifadə etsinlər, əhalinin ehtiyaclarına qayğı ilə yanaşsınlar, şəhər təsərrüfatlarında su, qaz, enerji ilə əlaqədar yaranan çətinliklərin təkrarlanmamasına, onların sistemli həllinə nail olsunlar.
Ümummilli liderin tarixi xidmətlərindən biri də hakimiyyətinin hər iki dövründə Azərbaycanı dünyada tanıtmaq, müstəqillik illərində isə onu ən aparıcı dünya dövlətləri sırasına yüksəltmək oldu. O, dövlətimizin müstəqil siyasət həyata keçirmək diplomatiyasını əldə etdi. Qloballaşan dünyanın, mürəkkəb siyasi proseslərin cərəyan etdiyi dönəmdə Heydər Əliyevin qurduğu, İlham Əliyevin idarə etdiyi Azərbaycan müstəqil siyasət yürüdə bilir.
Bu gün dünyanın aparıcı siyasətçiləri, dövlət xadimləri, ekspertləri ölkəmizin dinamik inkişafını, qlobal dünya layihələrində iştirakını, cəmiyyətdə əldə olunmuş konsensusu, iqtisadi inkişafla sosial tərəqqi arasında tarazlığın yaradılmasını müstəqil dövlətin inkişafının Azərbaycan modelini fərqləndirən vacib keyfiyyətlər kimi qiymətləndirirlər. Bu gün qürur hissi keçiririk ki, müstəqil dövlətimizin gələcəklə bağlı Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən edilmiş strategiyası vardır. Gələcək inkişaf üçün möhkəm təməl yaradılmışdır. Bu təməl Azərbaycan dövlətinin dinamik inkişafına, xalqın yaxşı yaşamasına, ölkəmizdə hüquqi, demokratik cəmiyyətin qurulmasına, Azərbaycanın sivil dövlətlər içərisində özünə layiqli yer tutmasına xidmət edir və edəcəkdir.
Bu gün Azərbaycanda iqtisadi inkişaf sürəti dünya iqtisadiyyatı üzrə olan göstəricini xeyli ötür. Bu, bizim tarixi nailiyyətimizdir. Bu inkişaf meyli uzun bir dövr üçün mütləq davam etməlidir ki, dövlətimizin iqtisadi qüdrəti daha da möhkəmlənsin, keyfiyyətli həyat səviyyəsi təmin edilsin, Azərbaycanın inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə çatması istiqamətində cəsarətli addımlar atılsın.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin çağdaş Azərbaycanın tarixində oynadığı rolu, Vətənin milli-mədəni mövcudluğunu, dövlətin siyasi varlığını dərin zəkası və qüdrətli əzmi ilə qoruyub saxlamaq missiyasını artıq 16 ildir ki, onun layiqli varisi Prezident ¬İlham Əliyev inamla və yaradıcılıqla davam etdirir. Ulu öndərin işləyib hazırladığı müstəqil Azərbaycanın iqtisadi inkişaf strategiyası isə onun əzəli və əbədi azularına uyğun olaraq, ölkəmizi tərəqqiyə, xalqımızı xoş günlərə qovuşdurmuşdur.

Rəfail müəllim
Əhmədli Çörək zavodunun rəhbəri
Dxgdxf
 • Dxgdxf
 • 27 yanvar 2023 01:14
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
free online slot machines <a href="https://playcasox.com/">money slots</a> cialis india
Pfvgrp
 • Pfvgrp
 • 27 yanvar 2023 17:03
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
buy trazodone 100mg online cheap <a href="https://suhagranep.com/">purchase suhagra for sale</a> buy aurogra without prescription
Ijvhcp
 • Ijvhcp
 • 28 yanvar 2023 13:13
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
get assignments done online <a href="https://essayxwr.com/">buy essay online uk</a> ivermectin 6 mg without a doctor prescription
Ipkzhf
 • Ipkzhf
 • 28 yanvar 2023 21:48
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
sildenafil women <a href="https://elamotriginep.com/">lamotrigine 50mg for sale</a> order lamictal 50mg for sale
Fbvhwq
 • Fbvhwq
 • 30 yanvar 2023 00:09
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
deltasone 10mg without prescription <a href="https://eaccutan.com/">order accutane 10mg for sale</a> amoxil order online
Nydvvm
 • Nydvvm
 • 30 yanvar 2023 03:30
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
sildenafil online buy <a href="https://cilsedpill.com/">tadalafil 10mg us</a> cost tadalafil
Uvcwim
 • Uvcwim
 • 31 yanvar 2023 10:55
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
burton brunette <a href="https://edclspills.com/">tadalafil brand</a> order cialis 10mg
Aizjsj
 • Aizjsj
 • 31 yanvar 2023 13:45
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
zithromax 500mg drug <a href="https://egabapentinp.com/">order gabapentin 800mg pill</a> neurontin 600mg sale
Kdrcnh
 • Kdrcnh
 • 2 fevral 2023 01:40
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
play poker online free no sign up <a href="https://gamblingremoney.com/">online blackjack for money</a> order provigil 200mg pill
Sorkrp
 • Sorkrp
 • 2 fevral 2023 06:18
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
furosemide 40mg oral <a href="https://efurosemide.com/">order lasix pill</a> oral hydroxychloroquine 400mg
Lwoojg
 • Lwoojg
 • 4 fevral 2023 00:56
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
prednisone 10mg sale <a href="https://gaprazosin.com/">purchase minipress pill</a> buy vermox sale
Vjcwro
 • Vjcwro
 • 5 fevral 2023 10:06
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
order generic retin <a href="https://buyavanafilp.com/">avanafil price</a> avana 200mg oral
Nffcjd
 • Nffcjd
 • 6 fevral 2023 19:40
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
tadalafil 10mg drug <a href="https://buytadacipc.com/">cheap tadacip</a> indomethacin price
Ikkein
 • Ikkein
 • 8 fevral 2023 05:49
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
terbinafine 250mg canada <a href="https://buyterbinafinep.com/">order lamisil without prescription</a> amoxicillin 500mg cost
Qeawlx
 • Qeawlx
 • 8 fevral 2023 15:35
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
buy naproxen 250mg for sale <a href="https://gnprevpl.com/">lansoprazole 30mg sale</a> order prevacid sale
Xqtayj
 • Xqtayj
 • 9 fevral 2023 07:21
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
order biaxin without prescription <a href="https://buymeclizinep.com/">purchase meclizine pill</a> buy meclizine 25 mg generic
Jcsqdi
 • Jcsqdi
 • 10 fevral 2023 09:08
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
proventil cheap <a href="https://cipllonline.com/">cipro pill</a> ciprofloxacin 1000mg brand
Fgktta
 • Fgktta
 • 10 fevral 2023 23:12
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
order tiotropium bromide sale <a href="https://buyminocyclinec.com/">order minocycline without prescription</a> brand hytrin 1mg
Btnrhj
 • Btnrhj
 • 11 fevral 2023 20:35
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
singulair 10mg ca <a href="https://gsingulonline.com/">order singulair</a> cost viagra 100mg
Ohcigs
 • Ohcigs
 • 12 fevral 2023 12:21
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
cheap actos 15mg <a href="https://gnviatdfl.com/">generic viagra 100mg</a> viagra generic
Dbacla
 • Dbacla
 • 13 fevral 2023 11:35
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
buy cialis <a href="https://buyedonxline.com/">generic ed pills</a> cialis overnight
Vmbjmj
 • Vmbjmj
 • 13 fevral 2023 21:22
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
brand cialis 40mg <a href="https://gnclstfl.com/">Cialis us</a> real money online casinos usa
Xwitcf
 • Xwitcf
 • 14 fevral 2023 22:46
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
ivermectin uk <a href="https://buystromcvdpl.com/">stromectol tablets for humans</a> avlosulfon 100mg cheap
Kjefhg
 • Kjefhg
 • 15 fevral 2023 06:20
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
online roulette game real money <a href="https://xgamescasinox.com/">win real money online casino</a> best casino games
Pftrul
 • Pftrul
 • 16 fevral 2023 11:08
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
order nifedipine pills <a href="https://genadaonline.com/">brand nifedipine 10mg</a> buy allegra 180mg generic
Gapsmp
 • Gapsmp
 • 16 fevral 2023 16:30
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
online gambling <a href="https://xgamescasinox.com/">free slots online</a> global poker online
Xhbgrj
 • Xhbgrj
 • 18 fevral 2023 02:25
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
free spins casino <a href="https://helpwrtessayx.com/">paper assistance</a> pay for term paper
Ligdjf
 • Ligdjf
 • 18 fevral 2023 03:26
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
buy generic altace 10mg <a href="https://pxarcox.com/">etoricoxib 120mg for sale</a> arcoxia 120mg cost
Fkfkmw
 • Fkfkmw
 • 19 fevral 2023 19:05
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
order doxycycline 200mg pills <a href="https://gnclind.top/">cost cleocin 150mg</a> cleocin over the counter
Grrvca
 • Grrvca
 • 21 fevral 2023 20:37
 • [reply]Ответить[/reply]
 • [rating-type-3]
 • [rating-plus]+[/rating-plus] {rating} [rating-minus]-[/rating-minus]
 • [/rating-type-3]
order asacol 800mg generic <a href="https://astspray.pro/">order azelastine 10ml sprayers</a> avapro 150mg pill
Geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 İrəli